About arnut@swu-dev

This author has not yet filled in any details.
So far arnut@swu-dev has created 31 blog entries.

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวาการและจริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

หลักจากครั้งที่ 1 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้และจริยธรรมให้กับนิสิต  ได้ถูกนำมาจัดขึ้นใหม่อีกครั้งแต่เปลี่ยนสถานที่ไป สร้างความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/775098_1527736037522282_9025330337856786955_o.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/1401436_1527731337522752_4433107329774202294_o.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/921403_1527732304189322_2120571218554369553_o.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/1074878_1527731300856089_5396426712551690078_o.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/883962_1527732484189304_4364206639816606620_o.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/883954_1527735674188985_2727827013086179809_o.jpg

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวาการและจริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้และจริยธรรมให้กับนิสิต  เริ่มต้นเป็นครั้งแรก และประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/182317_3596990882426_1203106738_32718807_1834689393_n.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/292158_10150989162487345_637967344_11763372_494216020_n.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/303482_10150989163347345_637967344_11763391_2131392178_n.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/149710_10150989160772345_637967344_11763340_43178728_n.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/148765_10150989162762345_637967344_11763377_2135375792_n.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/481245_10150989162032345_637967344_11763364_1795149951_n.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/546617_3596991562443_1203106738_32718808_889187929_n.jpg

โครงการตัวฉันด้านใน

กิจกรรมที่ที่ปลุกความเป็นตัวฉัน ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองให้ตื่นขึ้นมา  สร้างความมั่นใจ และสามัคคีให้กับนิสิต นักศึกษา ให้ทุกคนมีความมั่นใจที่ดี และมีความสุขกับตัวเอง http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/DSC_4153.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/DSC_4154.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/DSC_3840.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/DSC_4712.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/DSC_4172.jpg

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่ายที่สร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆมากมายเกี่ยวกับการแพทย์ ที่จัดขึ้นให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลาย จัดขึ้นโดยนิสิตนักศึษาร่วมกับบุคลการของหลักสูตรชีวภาพการแพทย์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/รวมค่าย.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/ค่ายวิทย์.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/1016688_10200755913833050_830606792_n.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/1016361_10200755959674196_1057137236_n.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/1069289_10200755899152683_1950744709_n.jpg http://bms.med.swu.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/1013183_10200755845871351_1504304990_n.jpg

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและการวิจัยสำหรับนักศึกษาทุกคน

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านชีวภาพการแพทย์ และสามารถทำการวิจัยและการสอนอย่างบรูณาการ ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขา ระหว่าง 7 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 และ 23 พฤษภาคม – 12