หลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคุณ Vrinda Coutinho  และ Prof.Sheeja M S จาก Garden city university ที่มาทำการประสัมพันธ์หลักสูตรฯการเรียนการสอนของ Garden city univercity เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป