ขอแสดงความยินดี แด่ มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน ทั้งสิน 14 คน
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ จำนวน 4 คน
มหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา จำนวน 2 คน
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา จำนวน 2 คน
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ จำนวน 1 คน
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา จำนวน 5 คน

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 15-402 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์และพรีคลินิก วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 14.00 น.