วิทยากรรับเชิญ Professor Scott   M.O’Grady  จาก Department of Animal Science, Integrate Biology and Physiology, University of Minnesota, USA

จัดขึ้นเมื่อวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 15 – 1004 ชั้น 10 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ