สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “Biomimetic sensor strategies for detecting clinically relevant specie” โดยUniv.-Prof. Dr. Peter Lieberzeit
จาก University of Vienna, Vienna, Austria วันศุกร์ที่  18 สิงหาคม  2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 15 – 402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์