ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริรัตน์  บุญดิเรก

นิสิตระดับปริญญา : เอก

เสนอผลงานเรื่อง Synthesis of polymeric nanoparticles (NPs) for the encapsulation of monomyristin (MM)

งานประชุม International Conference and Exhibition on Nanomedicine and Drug Delivery

สถานที่ : Osaka, Japan

วันที 29-31 พฤษภาคม, 2560

ได้รับทุนไปเสนอผลงานจาก คณะเเพทยศาสตร์ มศว.