งานประชุม 2016 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science (IFABL 2016)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลวัลย์  สถิน

นิสิตระดับปริญญา : โท

เสนอผลงานเรื่อง  Effect of Curcumin on expression of Interleukin-13 and Tumor necrosis factor-alpha in liver of streptozotocin-induced diabetes

งานประชุม  2016 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science (IFABL 2016)

สถานที่ :  Kurume, Fukuoka, Japan