ได้รับทุนไปเสนอผลงานจาก APSN ที่ Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia

ชื่อ-นามสกุล : นส.ธนวรรณ  ลี้บุญงาม

นิสิตระดับปริญญา : โท-เอก

เสนอผลงานเรื่อง : Protective effect of melatonin on methamphetamine-induced synaptic degeneration in postnatal hippocampus

งานประชุม 14th Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry (APSN 2016)

สถานที่ : Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia

วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2559

ได้รับทุนไปเสนอผลงานจาก APSN