ได้รับทุนไปเสนอผลงานจาก คณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มศว. ที่ Athens, Greece

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎาภรณ์ ประมงค์

นิสิตระดับปริญญา : โท-เอก

เสนอผลงานเรื่อง : Alteration of circadian genes expression in rat hippocampus after amphetamine injection

งานประชุม 23rd Biennial Meeting of the ISN-ESN 2011

สถานที่ : Athens, Greece

วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554

ได้รับทุนไปเสนอผลงานจาก คณะแพทยศาสตร์ มศว