ได้รับทุนไปเสนอผลงานจาก คณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มศว. ที่ Busan, South Korea

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริภา  รอดเนียม

นิสิตระดับปริญญา : โท

เสนอผลงานเรื่อง : Hepatoprotective Effect of Alpha-mangostin on Thioacetamide-induced Liver Fibrosis

งานประชุม  Asian Pacific Association for the Study of the Liver Single Topic Conference 2016

สถานที่ : Busan, South Korea

วันที่ 8-10 เมษายน 2559

ได้รับทุนไปเสนอผลงานจาก คณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มศว.