ได้รับทุนไปเสนอผลงานจาก คณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มศว. ที่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริภา  รอดเนียม

นิสิตระดับปริญญา : โท

เสนอผลงานเรื่อง : Histological changes in hepatocytes under semi-thin sections on fibrotic rat treated with alpha-mangostin

งานประชุม  การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 38

สถานที่ : พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2558

ได้รับทุนไปเสนอผลงานจาก คณะแพทยศาสตร์ มศว