ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีพและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ

รายละเอียดการอบรม

เริ่มอบรม : วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

เวลา : 08.30 – 16.00 น.

สถานที่อบรม : อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มศว สุขุมวิท 23