หลักสูตรชีวภาพการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่สอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา และเภสัชวิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และ การทำงานของระบบต่าง ๆ

แผนพับชีวภาพ

Your Content Goes Here