คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวภาพการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒน์ รับสมัครนิสิตเข้ารับการศึกษาดังนี้

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( ปริญญาโท )
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( ปริญญาเอก )

จะแบ่งออกเป็น 3 รอบการสมัคร  โดยในระดับปริญญาเอก จะเปิดรับสมัครในภาคเรียนที่ 2 อีกด้วย