จัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่  16 มกราคม  2560  เวลา 09.30 – 10.30 น..  ณ ห้องประชุม 15 – 402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมี   Assoc. Prof. Vince Wilson จาก  Faculty of Medicine & Health Sciences, The University of Nottingham, UK  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษในการสัมมนา