เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 15 – 402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์

โดยมี  Prof. Ian  Macdonald จาก  Faculty of Medicine & Health Sciences, The University of Nottingham ,UK  เป็นวิทยาการรับเชิญ