บุลคลากร และนิสิตในหลักสูตรชีวภาพการแพทย์  สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์  ร่วมกันทำบุญเลี้ยงอาหาร และจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ณ บ้านเด็กอ่อนรังสิต สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆเป็นอย่างมาก