กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้และจริยธรรมให้กับนิสิต  เริ่มต้นเป็นครั้งแรก และประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง