ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านชีวภาพการแพทย์ และสามารถทำการวิจัยและการสอนอย่างบรูณาการ ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขา

ระหว่าง 7 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 และ 23 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2559

โดยมีทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและการวิจัยสำหรับนักศึกษาทุกคน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาชีวภาพการแพทย์

โทร 081-758-1222

แผ่นพับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา