หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Biomedical Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีวภาพการแพทย์)

ชื่อย่อ (ไทย): วท.ม. (ชีวภาพการแพทย์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Biomedical Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.Sc. (Biomedical Science)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา:

มีกลุ่มวิชาให้เลือกตามความสนใจ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา

เกี่ยวกับหลักสูตรชีวภาพการแพทย์

หลักสูตรชีวภาพการแพทย์เป็นหลักสูตรที่สอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยาและเภสัชวิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ และเนื้อเยื่อ รวมทั้งศึกษาจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรค ยาและกลไก การออกฤทธิ์ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตและพัฒนานักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความรู้รอบด้านสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบองค์รวมได้จึงจัดให้มีการเรียนการสอนและการวิจัยในรูปแบบบูรณาการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
     แผน ก 2 ทำปริญญานิพนธ์12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
1.หมวดวิชาบังคับ 12
2.หมวดวิชาบังคัยเฉพาะกลุ่ม 8
3.หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4
4.ปริญานิพนธ์ 12
รวมไม่น้อยกว่า 36
  หมายเหตุ
      3.1.2.1 นิสิตต้องเข้าร่วมในรายวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษาจนจบการศึกษา
      3.1.2.2 นิสติที่ผ่านการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์แล้วให้เสนอรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาจนจบการศึกษา
      3.1.2.3 นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่…