คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒให้ความสำคัญในด้าน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิตในด้าน กระบวนการคิดและกระบวนการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งสร้ างเสริมบรรยากาศทางวิชาการโดยให้ทุน สนับสนุนแก่นิสิตในการ นำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

หลักสูตรชีวภาพการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ