ทุนเสนอผลงานวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ มศว. ประกาศให้ทุนกับนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของ คณะแพทยศาสตร์ ที่จะไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับประเทศและระดับต่างประเทศ

คุณสมบัติ

1. เป็ นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรฯ สาขาอณูชีววิทยา ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

2. ต้องนําเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า หรือโปรเตอร์

3. ได้รับการตอบรับจากผู้จัดประชุม

4. นิสิตต้องมีการลงทะเบียน ระดับปริญญาโท ศึกษามาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา ระดับปริญญาเอก ศึกษามาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา

5. ให้ทุนสนับสนุนในประเทศ 1 ครั ้ง / ต่างประเทศ 1 ครั ้ง

จํานวนเงินสนับสนุน

ระดับในประเทศ

– ค่าลงทะเบียน (ตามจ่ายจริง)

– ค่าสนับสนุน ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง รวมไม่เกิน 10,000 บาท

ระดับต่างประเทศ

– ค่าลงทะเบียน (ตามจ่ายจริง)

– ค่าสนับสนุน ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง รวมไม่เกิน 50,000 บาท

เงื่อนไขภายหลังกลับจากการรับทุน

1. ส่งรายงานตามแบบฟอร์มพร้อม diskette มายังฝ่ ายการศึกษาภายใน 1 เดือน

2. ส่งหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ในการเดินทางไปประชุม ได้แก่ ใบเสร็จค่าเดินทางใบเสร็จ ค่าลงทะเบียน ให้ฝ่ ายการศึกษา

3. ต้องนําเสนอด้วยวาจา (oral presentation) ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์, ประชุมวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร

 

มติ รับรองการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาอณูชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ครั ้งที่2/2557 วันที่ 31 มกราคม 2557

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม 1

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม 2