ทุนภายนอก

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวภาพการแพทย์ สามารถยื่นความจำนงขอ รับทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) โครงการปริญญาเอกจากสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และอื่นๆ เป็นต้น

ทุนคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทุนคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทุน สกว.