ทำเนียบนิสิต

ศิษย์เก่า

นายศิลป์ชัย จันทร์เพชร
นายศิลป์ชัย จันทร์เพชร
อาชีพปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวปิยานี รัตนชำนอง
นางสาวปิยานี รัตนชำนอง
อาชีพปัจจุบัน : นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
ผศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ
อาชีพปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ สำนักนวตกรรมส่งเสิรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.สิริลักษณ์ อัตระผดุง
ดร.สิริลักษณ์ อัตระผดุง
อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชากีฎวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ยุวรัตน์ (ปรมีศนาภรณ์) พจน์พิศุทธิพงศ์
ผศ.ดร.ยุวรัตน์ (ปรมีศนาภรณ์) พจน์พิศุทธิพงศ์
อาชีพปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวณัชชา ศิริโชตินันท์
นางสาวณัชชา ศิริโชตินันท์
อาชีพปัจจุบัน: นักวิชาการ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
ผศ.ดร.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์
ผศ.ดร.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์
อาชีพปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร.อ.หญิง ดร.มาลี จันทร์ภู่
ร.อ.หญิง ดร.มาลี จันทร์ภู่
อาชีพปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พท.หญิง ดร.วิภาพรรณ ขิมมากทอง
พท.หญิง ดร.วิภาพรรณ ขิมมากทอง
อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง
ดร.ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง
อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ สำนักนวตกรรมส่งเสิรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวศิริวรรณ เจริญศรี
นางสาวศิริวรรณ เจริญศรี
อาชีพปัจจุบัน: นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิภาราม
ดร.ชไมพร พรมพุทธา
ดร.ชไมพร พรมพุทธา
อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาวดุจดาว ใจดี
นางสาวดุจดาว ใจดี
อาชีพปัจจุบัน: Managing Director บริษัท ซิกเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวชลธิชา อารีบำบัด
นางสาวชลธิชา อารีบำบัด
อาชีพปัจจุบัน : ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
นางสาวนรธีร์ บัวทอง
นางสาวนรธีร์ บัวทอง
อาชีพปัจจุบัน : ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์
ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์
อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ทพ.ญ.ดร.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี
ผศ.ทพ.ญ.ดร.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี
อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์
ดร.อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์
อาชีพปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ ภาควิชาพรีคลีนิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ
รศ.ดร.วีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ
อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศิษย์ปัจจุบัน

นายณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล
นายณัฏฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล
นิสิตปริญญาเอก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นายชิตพล จันทรรัศมี
นายชิตพล จันทรรัศมี
นิสิตปริญญาเอก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นายทัณฑวัต อังกุลดี
นายทัณฑวัต อังกุลดี
นิสิตปริญญาเอก
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นางสาวสิริรัตน์ บุญดิเรก
นางสาวสิริรัตน์ บุญดิเรก
นิสิตปริญญาเอก
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นางสาวบุญรัตน์ ลัดดา
นางสาวบุญรัตน์ ลัดดา
นิสิตปริญญาเอก
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นายศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่
นายศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่
นิสิตปริญญาเอก
ภาควิชาชีวเคมี
นางสาวไพวัลย์ บัวจันทร์
นางสาวไพวัลย์ บัวจันทร์
นิสิตปริญญาเอก
ภาควิชาชีวเคมี
นางสาวสุกัญญา เพ็งพานิช
นางสาวสุกัญญา เพ็งพานิช
นิสิตปริญญาเอก
ภาควิชาชีวเคมี
นางสาวธนวรรณ ลี้บุญงาม
นางสาวธนวรรณ ลี้บุญงาม
นิสิตปริญญาโท-เอก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางสาววิชชุนันท์ เกิดพุฒ
นางสาววิชชุนันท์ เกิดพุฒ
นิสิตปริญญาโท-เอก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางสาวพรทิพา วิธีจงเจริญ
นางสาวพรทิพา วิธีจงเจริญ
นิสิตปริญญาโท-เอก
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นายเสกสม ใจนุ่มนิ่ม
นายเสกสม ใจนุ่มนิ่ม
นิสิตปริญญาโท-เอก
ภาควิชาชีวเคมี
นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระหงษ์
นางสาววัชราภรณ์ ภู่ระหงษ์
นิสิตปริญญาโท-เอก
ภาควิชาชีวเคมี
นายภูริวัฒน์ เหล่าเมธากร
นายภูริวัฒน์ เหล่าเมธากร
นิสิตปริญญาโท-เอก
ภาควิชาชีวเคมี
นางสาวกิตติยา มาลานิยม
นางสาวกิตติยา มาลานิยม
นิสิตปริญญาโท
ภาควิชาเภสัชวิทยา
นางสาวรติรัตน์ แสงพยัพ
นางสาวรติรัตน์ แสงพยัพ
นิสิตปริญญาโท-เอก
ภาควิชาสรีรวิทยา
นายนนทพัฒน์ เบ็ญจธรรม
นายนนทพัฒน์ เบ็ญจธรรม
นิสิตปริญญาโท-เอก
ภาควิชาสรีรวิทยา
นางสาววิไลลักษณ์ ติเยาว์
นางสาววิไลลักษณ์ ติเยาว์
นิสิตปริญญาโท
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางสาวศิริภา รอดเนียม
นางสาวศิริภา รอดเนียม
นิสิตปริญญาโท
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางสาวสุนันทา ยางเอน
นางสาวสุนันทา ยางเอน
นิสิตปริญญาโท
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางสาวชลธิชา วงค์ไชยา
นางสาวชลธิชา วงค์ไชยา
นิสิตปริญญาโท
ภาควิชาสรีรวิทยา
นางสาวกมลวัลย์ สถิน
นางสาวกมลวัลย์ สถิน
นิสิตปริญญาโท
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางสาวเพียงฤทัย สุนทรสุข
นางสาวเพียงฤทัย สุนทรสุข
นิสิตปริญญาโท
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางสาวปรียารัช วิเศษขันธุ์
นางสาวปรียารัช วิเศษขันธุ์
นิสิตปริญญาโท
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นางสาวพรชนก ป้องพาล
นางสาวพรชนก ป้องพาล
นิสิตปริญญาโท
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นางสาวสุนทรี ชาวสวน
นางสาวสุนทรี ชาวสวน
นิสิตปริญญาโท
ภาควิชาชีวเคมี