ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล   ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์  กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา  กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด  กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ลี้วนิช  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน เกิดประเสริฐ  กรรมการ

อาจารย์ ดร.พร้อมจิต ศรียาภัย  กรรมการ

อาจารย์ ดร. สิรินันท์ นิลวรางกูร  กรรมการ

อาจารย์ ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล  กรรมการ

อาจารย์ ดร.ศิวพร วรรณะเอี่ยมพิกุล  กรรมการ

อาจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ประมงค์  กรรมการ

อาจารย์ ดร.ยามาระตี จัยสิน  กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภิญญา พงษ์สังข์  กรรมการ และเลขานุการ

นางสาวจันทร์ทิมา เจริญสิงห์