ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

ภาคเรียนที่ 1   ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

เปิดรับสมัครรอบที่ 1  : 6 ธ.ค. – 6 ก.พ. 2561

เปิดรับสมัครรอบที่ 2 :  ก.พ. –  เม.ย. 2561

เปิดรับสมัครรอบที่ 3 :  เม.ย. –  ก.ค. 2561

ภาคเรียนที่ 2   เฉพาะระดับปริญญาเอก

เปิดรับสมัครรอบที่ 1  : ก.ค. – ก.ย. 2561

เปิดรับสมัครรอบที่ 2 : ก.ย. – พ.ย. 2561

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคาร 15 ชั้น 2 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร 02-6495000 ต่อ 4706 , 081-758-1222
E-mail: ampornswu@gmail.com