ชีวภาพการแพทย์

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการวันรับสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561

คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวภาพการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒน์ รับสมัครนิสิตเข้ารับการศึกษาดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( ปริญญาโท ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (

แผ่นพับชีวภาพ

หลักสูตรชีวภาพการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่สอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา

LEARN CPR You can do it!

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกู้ชีพและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ รายละเอียดการอบรม

โปสเตอร์สาขาชีวภาพการแพทย์

กิจกรรม / ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ Visitor จาก Garden city university

หลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคุณ Vrinda Coutinho  และ Prof.Sheeja M S จาก Garden city university ที่มาทำการประสัมพันธ์หลักสูตรฯการเรียนการสอนของ Garden city univercity เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดี แด่ มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน ทั้งสิน 14 คน มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ จำนวน 4 คน มหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา จำนวน 2 คน มหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา จำนวน 2 คน ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ จำนวน 1 คน ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา จำนวน 5

สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “Biomimetic sensor strategies for detecting clinically relevant specie”

สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “Biomimetic sensor strategies for detecting clinically relevant specie” โดยUniv.-Prof. Dr. Peter Lieberzeit จาก University of Vienna, Vienna, Austria วันศุกร์ที่  18 สิงหาคม  2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 15 - 402 ชั้น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง