เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร